نام و نام خانوادگي: علیرضا شمسینی غیاثوند
 

سال تولد: 1355
 

مدرک تحصيلي: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
 

سوابق کاري:
 

- شهردار لوشان
 

- مدیرعامل مسکن کارشناسان شهرداری لوشان

 

- رئیس هیات بسکتبال شهرستان رودبار زیتون

 

- معاون سازمان پایانه های شهرداری قزوین

 

- مدیر هماهنگی امور نواحی شهرداری قزوین

 

- رییس حوزه کشیک های شهرداری قزوین

 

- رییس سازمان ساماندهي مشاغل شهري و فرآورده های کشاورزی