نام و نام خانوادگي: اصغر الهیاری کشمرزی
 

سال تولد: ۱۳۵۶
 

مدرک تحصيلي: دانشجوی دکترای علوم سیاسی
 

سوابق کاري:
 

- رئیس سازمان سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی
 

- مدیرعامل سازمان آرامستان ها

 

- شهردار خرمدشت

 

- معاون خدمات شهری شهرداری منطقه دو 

 

- عضو هیئت مدیره سازمان آرامستان ها 

 

- عضو شورای مدیریت بحران استان قزوین

 

- عضو هیئت مدیره سازمان سرمایه گذاری و جذب مشارکت های مردمی شهرداری قزوین