مرکز خريد و فروش همگاني خودرو ملاصدرا

 

ـ راه اندازي مرکزي جامع، جهت سهولت خريد و فروش خودرو براي شهروندان قزويني.
ـ کاهش بار ترافيکي مرکز شهر .
ـ ساماندهي مناطقي که در آن به طور غير مجاز خريد و فروش خودرو انجام مي شود.
ـ امکان کسب درآمد پايدار براي شهرداري.
ـ افزايش صرفه جويي هاي ناشي از تجمع.