بند 20 ماده 55 قانون شهرداري ها

بند 20 ماده 55 قانون شهرداريها: بموجب بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، يکي از وظايف اين نهاد، جلوگيري از تاسيس کليه اماکني است که به نحوي از انحاء موجب بروز مزاحمت براي ساکنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست. بر اين اساس شهرداري مکلف است، علاوه بر جلوگيري از تاسيس اينگونه مراکز، نسبت به تخريب اماکني که مخالف بهداشت است اقدام نمايد و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.
همچنين بموجب تبصره بند 20 ماده 55 قانون شهرداري، شهرداري در مورد تعطيل، تخريب و يا انتقال به خارج از شهر تاسيسات مزبور، مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبي بصاحبان آنها ابلاغ نمايد و اگر صاحب ملک به نظر شهرداري معترض باشد، ظرف ده روز اعتراض خود را به کميسيوني مرکب از سه نفر که از طرف شوراي اسلامي شهر انتخاب خواهند شد تسليم نمايد.
 کميسيون هيئت تشخيص: هيئتي است مرکب  از 5 نفر،يک نفر کارشناس نماينده اداره کل حفاظت محيط زيست استان،يک نفر نماينده اداره بهداشت با معرفي اداره بهداشت قزوين و يک نفر از قضات و يا کارشناس دادگستري استان با معرفي دادگستري کل استان قزوين و دو نفر کارکنان شهرداري(يک نفر کارشناس حقوقي و يکنفر کارشناس آشنا به مسائل محيط زيست و خدمات شهري.
انتصاب اعضاي کميسيون هيئت تشخيص بر اساس پست سازماني مشخص بوده و داراي مدت زمان محدود نمي­باشد.