احداث بازار روز

به نظر شما بهترين مکان جهت احداث بازار روز کدام منطقه از شهر قزوين مي باشد؟

This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.