10/23/2011

تاريخچه سازمان ميادين

 

 

تاريخچه سازمان
 
 
 

سازمان ميادين ميوه وتره بار و ساماندهي مشاغل شهري قزوين در سال 1384 تاسيس شد.هدف از تشکيل اين سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآوورده هاي کشاورزي در جهت حمايت از توليد کنندگان (با اولويت فعاليتهاي کشاورزي) مي باشد تا بتوانند مسير حرکت محصولات را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت نمايد و همچنين سامان دادن به مشاغل شهري با رعايت طرحهاي جامع ،تفضيلي و مقررات موضوعه است.