10/24/2021

ارکان سازمان

 

وظايف و اهداف سازمان
      بر اساس ماده (2) اساسنامه سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده هاي کشاورزي، هدف از تشکيل اين سازمان ايجاد تسهيلات لازم در امر تهيه و توزيع ميوه و تره بار و فرآورده هاي کشاورزي است. اين تسهيلات در جهت حمايت از توليدکنندگان صورت مي گيرد تا بتواند مسير حرکت محصولات را از توليد به توزيع با اصول صحيح هدايت کند. براي نيل به اهداف فوق، در اساسنامه وظايفي به شرح زير در اساسنامه در نظر گرفته شده است.
1-     احداث ميدان مرکزي ميوه و تره بار به منظور تأمين تسهيلات لازم جهت معاملات ميوه و تره بار و تغذيه بازارهاي روز
2-     ايجاد سردخانه ها و انبارهاي مورد نياز در مجاورت ميدان
3- ايجاد و توسعه بازارهاي روز ميوه و تره بار، ايجاد بازارهاي فروش موقتي و جايگاههاي موقت و نيز گسترش ميدان مرکزي  و بازارهاي روز ميوه و تره بار
 4- مطالعه و بررسي در مورد ايجاد صنايع  و تأسيسات جنبي ميدان مرکزي مانند کارخانجات توليد جعبه و بسته بندي و ...
5- جلب نظر واحدهاي دولتي، بخش خصوصي و بانک ها و همچنين همکاري با تعاوني هاي مربوطه در امر تهيه و توزيع محصولات
6- حفظ، نگهداري و تعمير ساختمانها، تأسيسات و تجهيزات ميدان بر اساس آيين نامه مالي سازمان
تعيين سياست هاي کلي و تنظيم برنامه ها از طريق اخذ آمار و اطلاعات مربوط به ورود و خروج محصولات
7-توجه به ميزان عرضه محصولات و نرخ گذاري آنها از طريق کميته نرخ گذاري
ارکان سازمان
ارکان سازمان بر اساس ماده  (9) اساسنامه عبارت است از:
1-     شوراي سازمان
2-     هيات مديره
3- مدير عامل
4-بازرس(حسابرس)
 
شوراي سازمان
 شوراي سازمان مرکب از پنج عضو به شرح زير است:
شهردار قزوين به عنوان رياست شورا
معاون خدمات شهري شهرداري
يکنفر کارشناس به پيشنهاد شهردار و تاييد استاندار
يکنفر نماينده استانداري
يکنفر از اعضاي شوراي اسلامي شهر
هيأت مديره
معاون خدمات شهري شهرداري قزوين
دو نفر کارشناس خبره و آگاه به مسائل سازمان