بازدید اعضاء شورای شهر و مدیران شهری از بازارچه ها