چهارشنبه ۱۴۰۰/۰۲/۲۹

آگهی مزایده کیوسک مطبوعاتی

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری دو دستگاه کیوسک مطبوعاتی از طریق مزایده عمومی یک نوبت به صورت اجاره یک ساله اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

 آدرس سازمان واقع در خیابان امام خمینی(ره) جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری پلاک 5، مراجعه نمایند .

شماره تماس : 31-33656429-028

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برندگان مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

 روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهریو فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

تصاویر مرتبط