پنجشنبه ۱۴۰۰/۰۸/۲۷

مزایده عمومی

بهره برداری از بازار روز الهیه

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد تا بهره برداری از بازار روز الهیه را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی: سازمان در نظر دارد بهره برداری از بازار روز الهیه واقع در (شهرک مینودر- بلوار 22 بهمن- روبروی بیمارستان ولایت) را به شرکت های بازرگانی، فروشگاه های زنجیره ای، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد شرایطی که دارای مجوزهای قانونی و توان اجرایی در تهیه و عرضه کالاها با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید.

لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز پس از انشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولت www.setadiran.ir اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

-هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد.

- سازمان در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

تصاویر مرتبط