یکشنبه ۱۴۰۱/۰۲/۱۸

مزایده عمومی

واگذاری یکساله چهار باب مغازه در بازارچه ولیعصر (عج)

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره یکساله چهار باب واحد تجاری در بازارچه ولیعصر (عج)، از طریق مزایده عمومی به واجدین شرایط اقدام نماید.

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد بهره برداری از چهار باب  مغازه های بازار روز ولیعصر واقع در بلوار شهید بهشتی جنب بازیگاه سرزمین سحرآمیز را به شرکت های بازرگانی ، فروشگاه های زنجیره ای ، تعاونی های چند منظوره و بهره برداران توانمند و واجد شرایط دارای مجوزهای قانونی و توان اجرایی در تهیه عرضه کالاها با قیمت و کیفیت مناسب و ایجاد ارتباط مستقیم بین تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از طریق مزایده عمومی اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد تجدید مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند . 

تصاویر مرتبط