چهارشنبه ۱۴۰۱/۰۳/۲۵

آگهی مزایده

واگذاری دو باب کیوسک مطبوعاتی در شهر قزوین

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره دو باب کیوسک مطبوعاتی واقع در کوثر ـ بین فلکه دوم و سوم و بلوار شهید بهشتی جنب مجتمع مسکونی سپهر از طریق مزایده عمومی یک نوبته اقدام نماید

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره دو باب کیوسک مطبوعاتی واقع در کوثر ـ بین فلکه دوم و سوم و بلوار شهید بهشتی جنب مجتمع مسکونی سپهر از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله اقدام نماید . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ 26 تا 30 خرداد ماه نسبت به بازدید و خرید اسناد و ظرف مدت 10 روز پس از آن جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیک دولتwww.setadiran.ir  اقدام نموده و جهت آگاهی و دریافت اسناد مزایده به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند . 

هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده مزایده می باشد .

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است .

نشانی: خیابان امام خمینی(ره) جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری پلاک 5 شماره تماس:28-33656420-028

تصاویر مرتبط