دوشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۲

آگهی مزایده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری در نظر دارد نسبت به واگذاری اجاره کلی بازار روز مینودر از طریق مزایده عمومی یک نوبته به صورت اجاره یکساله ، اقدام نماید .

لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار آگهی جهت ارائه مدارک به واحد قراردادهای سازمان واقع در قزوین ـ خیابان امام خمینی (ره) جنب بازار سعادت ساختمان شهرداری (سازمان ساماندهی مشاغل شهری) طبقه اول ـ (شماره تلفن :33656422) مراجعه فرمایید .

هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده می باشد.

سازمان در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین

پایان پیام.

تصاویر مرتبط