یکشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۱

آگهی مناقصه عمومی (یک نوبته – یک مرحله ای)

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت به خريد و تحویل و نصب 25دستگاه کانکس به منظور طرح بازار زنان کارآفرین در بازار روز مینودر واقع در بلوار شهید صیاد شیرازی ، جنب مجتمع تجاری پارس ، به شرح جزئیات مندرج در اسناد مناقصه و با بهره­گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (www.setadiran.ir)، از طریق برگزاری مناقصه عمومي با شرکت­های دارای صلاحیت اقدام نماید. متقاضیان می­توانند پس از انتشار آگهی جهت آگاهی و دریافت اسناد مناقصه به آدرس اینترنتی فوق مراجعه نمایند.

زمان انتشار در سایت:20/10/99                                     مهلت دریافت اسناد:5روز

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:5/11/99              زمان بازگشایی: 7/11/99

برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می­باشد و کلیه مراحل فرآیند مناقصه شامل دریافت اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعلام به برنده در بستر سامانه می­باشد.  

پاکات "الف" و "ب" و "ج" می­بایست در سامانه بارگذاری و اصل تضمین شرکت در مناقصه (پاکت"الف") تا تاریخ 5/11/1399 به دبیرخانه سازمان واقع در خیابان امام ـ بازار سعادت ، ساختمان شهرداری تحویل گردد.

تلفن تماس: 29ـ33656420

پایان پیام.

 

تصاویر مرتبط