سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۱/۲۱

آگهی مزایده

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری قزوین در نظر دارد نسبت، به واگذاری اجاره کل بازار روز دانش واقع در شهرک دانش، میدان قلم از طریق مزایده عمومی اقدام نماید. لذا متقاضیان می توانند ظرف مدت ده روز از تاریخ 21/11/99 لغایت 2/12/99جهت دریافت اسناد مزایده به صورت غیر حضوری به سامانه تدارکات الکتریکی دولت (www.setadiran.ir) مراجعه نمایند.

تلفن تماس: 29ـ33656420

پایان پیام.

تصاویر مرتبط