سه‌شنبه ۱۴۰۰/۰۶/۱۶

شمسینی:

بازدید میدانی از پروژه های در دست اقدام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی

رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا و معاون خدمات شهری به همراه مدیران مناطق یک و سه شهرداری از پروژه های در دست اقدام سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی قزوین بازدید میدانی به عمل آوردند.

به گزارش روابط عمومی سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی؛علی فرمانی رئیس کمیسیون خدمات شهری شورا اسلامی شهر قزوین و عموئی معاون خدمات شهری به همراه شمسینی رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی و مدیران مناطق شهرداری از پروژه های سازمان دیدن کردند.

این پروژه ها شامل بازدید از پروژه شهر خودرو،بازارچه میدانی کاسپین و بازارچه تازه تأسیس شهرک دانش و.... بود.

تصاویر مرتبط